Oddział NFZ

Nasz ośrodek posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, która umożliwia naszym podopiecznym dofinansowania ze środków publicznych budżetu państwa /odpłatność 70% emerytury/. Przyjęcia odbywają się na zasadach ogólnych. Udzielamy świadczeń pacjentom po leczeniu szpitalnym a także wymagającym całodziennej pomocy i intensywnego leczenia zachowawczego. W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym udzielane są świadczenia medyczne pacjentom przewlekle chorym, którzy wymagają ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym( którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności – skalą Barthel otrzymali do 40 pkt). Do zakładu może być przyjęty pacjent bezpośrednio po zakończonym leczeniu szpitalnym, z domu i z domu pomocy społecznej. Czas pobytu w Zakładzie jest okresowy i zależny wyłącznie od stanu zdrowia. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od 1 stycznia 2015r. pacjent wpisany na listę osób oczekujących jest zobowiązany dostarczyć placówce oryginał skierowania w ciągu 14 dni roboczych, od dnia zapisu, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Dokumentami stanowiącymi podstawę kwalifikacji do ZOL są:

  • wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (druk w Plikach do pobrania) ,
  • zaświadczenie lekarskie (druk w Plikach do pobrania),
  • wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową, rodzinną lub pielęgniarkę ZOZ, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie przebywa (druk w Plikach do pobrania),
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu ( decyzja ZUS, ostatni odcinek renty/emerytury) osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu oraz oświadczenie, iż środki utrzymania przeznaczone na opłacenie pobytu w ZOL nie są objęte ani obciążone prawami osób trzecich,
  • kwalifikację pielęgniarską – karta oceny stanu samoobsługi pacjenta (druk w Plikach do pobrania),
  • skala Barthel, (druk w Plikach do pobrania)
  • wcześniejszą dokumentację medyczną ( karty informacyjne),
  • badania dodatkowe potwierdzające stan pacjenta i rozpoznanie.